RSS

iPhone 6 Plus: No end to the bend? Check Out the Video!

iPhone 6 Plus: No end to the bend? Check Out the Video!.

 
Leave a comment

Posted by on September 25, 2014 in 2013

 

વ્યસન અને શોખ

વ્યસન અને શોખ માં શું તફાવત હોય શકે? માણસના શરીરને જે નકારાત્મક અસર કરે તેને આપણે વ્યસન કહીએ છીએ. પણ ખરેખર જ્યારે તે પદાર્થ કે આદત નો આપણે દુરૂપયોગ કરીયે છીયે ત્યારે તે વ્યસન બને છે. લોકો વિવિધ પ્રકારના વ્યસની હોઈ શકે છે. દાખલા તરીકે: આલ્કોહૉલ, કોકેઈન, કેફિન, સિગારેટ, તમાકુ, કૉફી, ચા, ચોકલેટ, દવાઓ, ઊંઘની ગોળીઓ, પેઈનકિલર્સ વગેરે વગેરે. જે વ્યક્તિ આના વગર રહીજ ના શકે તેને વ્યસની કેહવાય છે. પરંતુ શોખ પણ અલગ વસ્તુ છે, નઈ? :-)

આમાથી કોઈ વસ્તુ માણસ શોખથી પણ કરતો હોય છે. સાચુ કવ તો મને પણ ઘણા શોખ છે પણ વ્યસન એક પણ નથી:D અત્યારે હું કવ તો મારા વ્યસન બેજ છે. એક તો મારુ ઘર અને બીજી મારી ઓફીસ Lets Nurture, કે જ્યાં હું વધુમાં વધુ સમય પસાર કરું છું.

આ થઇ મારા વ્યસન ની વાત હવે કરીયે શોખ ની વાત. તો શોખ તો ઘણાં છે, પણ એવુ જરૂરી પણ નથી કે બધા પુરા પણ થાય. અને આજકાલ સમય બદલાતાં લોકોની જીવનશૈલી પણ બદલાઇ છે. દેખાદેખીના જમાનામાં હાઇટેક જીવન જીવવાની ઈચ્છા દરેક માણસની હોય છે, મારી પણ હોય શકે ને? પરંતુ હાલ મારી એવી કોઈ ઈચ્છા નથી બસ એક iOS 8 ની છે, બાકી બધી ઈચ્છાઓ સમય આવશે તો અવસ્ય પૂરી કરશું. આમ પણ મારા એક મિત્ર નુ કેવુ છે…

“શોખ તો બધા બાપાના પૈસે પુરા થાય. આપણા પૈસે તો ફક્ત જરૂરીયાત પૂરી થાય”

 
Leave a comment

Posted by on July 25, 2014 in 2014, Random

 

21 iOS8 New Features!

Now it’s time to kick out your Windows and Android devices because apple will going to rule over them with new updates. Yesterday with Jignesh Thanki and Mr. Ketan Raval at letsnurture we addressed full live coverage of WWDC 2014. They introduced lots of new amazing features of Yosemite X and iOS8.

Healthkit:

A new API which allows developers to link applications to a central database on your personal health data. You will be able to store it privately and—even better—share this information easily with other doctors and hospitals.

HealthKit_iOS8

Camera new features:

iOS 8 will add Time Lapse photography, new camera application programming kit that will allow third-party apps to access the camera hardware in depth.

Photos:

A new Photos app that includes new editing capabilities that can be used with a simple thumb gesture which uses smart image analysis to get pretty great results.

Camera_Photo_Feature_iOS8

Continuity:

Continuity is one of the most exciting things in iOS and OS X. It is a group of technologies that seamlessly integrates both Macs and iOS devices.

Airdrop:

Seamlessly drag and drop feature to work between iOS and Mac OS. a file from your Mac to your iPhone or iPad via a Wi-Fi network.

airdrop_iOS8

Handoff:

Continue with your Mail message from where you have left your workstation. Pick it where you left it on your iPad or iPhone to continue that message right away.

Handoff_iOS8

Text message integration:

Switch Text message between iPhone and Mac. This is a pretty cool feature. The iPhone would relay your regular text messages—sent by non-iOS phones—into the iMessage app in your Mac providing a centralized, seamless message center.

Text_message_integration_iOS8

Call integration:

Use your iPhone to relay voice calls to your Mac—complete with Caller ID—and call from your Mac through your iPhone. It’s all automatic:

call_integration_iOS8

New notifications:

A new way to answer notifications without having to leave your app. You can also do the same from the lock screen, without having to unlock your phone.

iOS8_Notification

Accessing people:

Access most contacted people. Clicking on one face will give you access to all the forms of communication available: Calls, chat, FaceTime or FaceTime Voice.

iOS_Accessing_People

Enhanced mail:

A new mail has a variety of enhancements, but the best is the gesture based message manipulation, a la Mailbox. You can swipe to the left to delete a flag or reply to a message. Swipe a bit harder and you can easily delete the message itself.

Enhanced_Mail_iOS8

Spotlight:

Accessible from the lock screen and everywhere in iOS. It gives you results and also offers you suggestions of things that are not stored in your device. It will give you suggestions on: News, Wikipedia, Nearby places, iTunes store music, podcasts and movies, iBooks store, Suggested websites, Movie showtimes.

iOS8_spotlight

Keyboard enhancements:

New iOS finally supports context-sensitive predictive typing, giving you a list of words that you can use to make your text entry a lot faster. Because Apple claims it learns from your behavior.

Keyboard_iOS8

iMessages:

Mute particular conversations, with ability to share location on a conversion by conversion basis. Audio and video messages in iMessages, no touch required.

iMessage_iOS8

iCloud Drive:

Now every bit of data from every application would be available across iOS devices and Mac. With accessing iCloud Drive third-party application like Sketchbook will be able to save changes to documents automatically to your cloud.

icloud_Drive_iOS8

Enterprise Features:

Plenty of features for companies and corporations, it supports new tools for device management by IT departments.

ios8-enterprise

Family Sharing:

Share stuff with your family in a very easy way family calendar, photos, locations books, music, movie purchases and many more, up to six. You can also use the same credit card with asking permission to proceed or not.

iOS_8_family_sharing

Siri:

Updated to listen constantly. Activate automatically—without you touching the home button at all. They also integrate Shazam song recognition, purchase iTunes content, streaming voice recognition and 22 new dictation language.

siri_iOS8

Extensions:

One of the best feature of iOS, allowing app developers to provide extensions for iOS they can able to add services that other applications can use.

iOS8_Extensions

Touch ID for all apps!:

Now apps will be able to use Touch ID for authorization, use your thumbprint to access your account. It protects logins and user data, unlocks keychain items, identifies successful matches and also protects fingerprints data.

touch_id_iOS

Metal:

New Metal graphics engine offers ten times the performance of their previous 3D rendering engine. 3D graphics with Metal removes OpenGL overhead. SpriteKit for casual game developers.

Metal_iOS8

Access Full Video Coverage From Here:

 
Leave a comment

Posted by on June 3, 2014 in 2014, iOS, iOS8

 

Tags: , , ,

Sunday Morning and Beyond!

Sunday is a time for complete rest after a busy week. Unfortunately, it applies to others and not to me. For me, Sunday is a time to wake up early and prepare a breakfast for my family. It’s a deal with my wife that in non-working days I have to prepare breakfast for all. But today when I opened my eyes, it was 8:30 am. I opened my eyes with little laziness and realized that a deal is a deal and I can’t step back!

After completing my cleaning routine, I prepared the delicious breakfast and everybody was sitting at the table waiting for it. Suddenly I thought “Oh! Its Sunday and today is GBG Ahmedabad Anniversary Event 2014 and I must attend this event. The event was about “Online Branding and Advertising”. It was 10:15 am and event was about to start sharp at 10:00 am; Oops! I am already 15 mints late, I thought.

I was in a hurry and time was running out! On my way I saw something…Wait… What was it? I thought twice about what I had seen and couldn’t control myself! Out of sheer anxiety, I took a U turn and saw a group of poor children are with books and pen studying under the shadow of tree. Being an employee of Letsnurture it was my duty to look into it.

In the morning that day, I had seen a post on Mr. Ketan Raval‘s Facebook page. It had a mention of Dr. Yagnik, who had donated clothes to Letnurture organization. I reached at the spot where poor children were painting under the guidance of Ms. Ujvala Dev. She likes to teach poor children every Saturday evening and Sunday morning. I really appreciated her approach and was overwhelmed with whatever she was doing. It left an ever-lasting impression on my mind and made me realize that I must do something for the sake of society.

Lets_Nurture

Finally, I captured that moment and drove off to attend GBG Ahmedabad Anniversary Event 2014; where great presentation was given by Mr. Vaibhav Choksi and Mr. Jignesh Gohel.

Lite moment of GBG Ahmedabad Anniversary Event 2014:

GBG Ahmedabab

 
Leave a comment

Posted by on May 19, 2014 in 2014

 

Some Memorable Pictures Of #CES2014

CES 2014 is now complete. The year’s biggest tech event, Samsung, Sony, Micromax, LG, including the world’s giant companies with modern technology have demonstrated gadgets. Smartphone, laptop, car, robot, as well as different segments, including wearable gadgets and wonderful products are introduced. Also on display are some of the new discoveries.

Photo shows a wonderful Gazette. Wearable gadgets growing popularity will also impact on the children. CES 2014 children’s health care in a chest monitor has been presented. The child’s body temperature, respiration distress parents and other details will be Smartphones.

In exhibition products are kept separate companies stall. Here are some wonderful Picks for the exhibition has been presented here.

 
Leave a comment

Posted by on January 10, 2014 in 2014

 

Tags:

#Microsoft to Create over 100 commercial #apps in 6 months

India is a huge market for Smartphones in the world in every major companies. And Microsoft also wants to have a foothold . Given the stakes , but it is what made ​​the commercial apps . India’s small and large software companies and professionals , there is a unique opportunity . Microsoft has a competition organized by the Independent software vendors and technology in becoming youth to make informed business applications . Apps such as government departments or professional may be helpful would be to make it . Honor is the code name for the contest and the National inphorametiksa Center , NASSCOM , Nokia App campus , Intel , and the brakes are also a barrier to collaboration.

Software_company_LetsNurture

What is the sum of the eligibility rules and how to make apps?

The contest will run for the next six months will determine the deadline to complete the task of creating apps. Microsoft Corporation (India) Private Limited chairman Bhaskar said that the government honest and businesslike professional services being passed to their customers as well as a reliable and secure way to exchange with a partner wants to do. So this is an opportunity to build apps useful than traditional apps . The apps that will contest the security , reliability and ease of offer and how they can be used in public or private .

The competition will take part in the 5000 Independent Software Vendor. And only those who will be involved in aisavi Started eight years old still has not been completed.

They HR, Finance, Marketing, Sales or micro and medium-sized industrial institutions will be able to create apps that help. Citizens with government services except those which are directly related to the apps are also welcome.

Unless there is a financial benefit to the company’s 75 percent share of U.S. $ 25,000 will be awarded to developers, and the rest will be Microsoft. If it is more than U.S. $ 25,000 to the developer, it will amount to 80 per cent and Microsoft are expected to take place.

Vice-President of Microsoft Corporation, Steve Gyuemare Ivanjalista said in the past two years, developers have contributed significantly to store Windows and Windows Phone., And the contest will be a challenge to the developer that built the app to gain acceptance on a global level every.

 
Leave a comment

Posted by on January 8, 2014 in 2014, Android, Android Apps, Software

 

Tags: , , ,

Lets Nurture’s App Wins the 1st Prize for The Jury Award In the #Echai #AppChallenge – 2014

It is very difficult to win a first prize in an app challenge. It is also difficult to win the first prize in both the categories – People’s choice award and the Jury’s award. But, it is not impossible, as LetsNurture proved it on Sunday, 05th January 2014.

Lets Nurture Team showed once again as to why it is regarded as one of the competitive and innovative web design and mobile application organizations in the industry. The company had taken part in the ‘eChai App challenge’ organized by the eChai, a platform for young entrepreneurs in Gujarat. The event was organized on the first weekend of January – i.e. – 4th and 5th in CIIE, IIM-Ahmedabad.

The eChai app challenge’s motto and aim was to bring developers, designers and professionals together to build mobile applications in 24 hours and compete for prizes. The aim was to develop skills, interact with domain experts of the industry and get a feel of an exciting technology competition. The event was supported by iAccelerator as knowledge partner, iWillStudy.com as Technology Partner, Lets Nurture as Supporting Partner, GDG Ahmedabad as Community partner, and BuddyBits.com, AndroMint.com, TheTechPanda.com & TheAppEntrepreneur.com as media partners-online.

The Jury of the contest consisted of experienced mobile apps experts and professionals that put importance on innovation, creativity and simplicity in solving an issue and turning it into an opportunity of writing the code for the entire apps on the location itself.

LetsNurture’s team of employees rushed to the event to cheer their colleagues on Sunday afternoon. The team members of LetsNurture, ‘Pratik Patel and Priyank (Android developers), Dhaval Modi (designer) and Bhavin Solanki (PHP Developer) made the company proud as they bagged the first jury award as well as the People’s choice award for the best android app ‘U&I’ with 1st prize award.

The 2nd and 3rd prize for the Jury award went to other apps iFun and HomesmartNXC while the people’s choice award for the 2nd and 3rd position went to iMemorise and SpyMail.

It is worth to note that the competitors in the app challenge included Patientcure, IFun , Pick Me, iMemorize, Ipeople, Ahmedabad Eye  and InnerEyes among the 22 apps in total

This is a very great start to the New Year 2014 by LetsNurture. This year will see some surprises from the company for sure.

Awesome Moments Captured by Lets Nurture’s CEO Mr. Ketan Raval

 

 
Leave a comment

Posted by on January 6, 2014 in 2014, Android, Android Apps, Developer

 

Tags: , ,

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 271 other followers

%d bloggers like this: